Đến lúc tính chuyện mở cửa TP HCM : doanh nghiệp không thể cầm cự được nữa.

Đời sống

C̼.̼H̼.̼Ế̼.̼T̼ ̼L̼Â̼M̼ ̼S̼À̼N̼G̼!̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ự̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼
̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼
̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼.̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ọ̼c̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼H̼-̼T̼T̼-̼D̼L̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼.̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ọ̼c̼”̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼t̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼G̼r̼a̼n̼d̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼,̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼S̼e̼a̼F̼o̼o̼d̼ ̼H̼u̼b̼ ̼M̼a̼r̼k̼e̼t̼ ̼v̼à̼ ̼N̼i̼g̼h̼t̼Z̼o̼n̼e̼ ̼6̼8̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼U̼n̼i̼t̼e̼d̼ ̼C̼e̼n̼t̼e̼r̼ ̼–̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼,̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼,̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼…̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ó̼t̼ ̼n̼g̼h̼é̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼ổ̼ ̼d̼.ị̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼b̼ù̼.n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ị̼.c̼h̼ ̼b̼.ệ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼u̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼l̼ệ̼n̼h̼”̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼.̼
̼“̼K̼i̼ệ̼.t̼ ̼s̼.ứ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼l̼â̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼é̼m̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼c̼ằ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼.ế̼.t̼”̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼G̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼l̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼t̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ê̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ệ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼“̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼”̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼-̼F̼a̼r̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼.̼7̼.̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼.̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼-̼F̼a̼r̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ớ̼i̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼X̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼“̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼0̼%̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼-̼F̼a̼r̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼…̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼é̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼;̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼ô̼n̼g̼…̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼
̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼–̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼6̼ ̼–̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼.̼
̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼(̼m̼ũ̼i̼ ̼1̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼4̼0̼ ̼–̼ ̼5̼0̼%̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼5̼0̼%̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼B̼S̼C̼L̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼“̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼”̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼–̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼–̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼ỡ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼“̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼-̼F̼a̼r̼m̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼“̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼”̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼“̼M̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ớ̼i̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼”̼ ̼–̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼-̼F̼a̼r̼m̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼

̼K̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼.ạ̼n̼ ̼k̼i̼.ệ̼t̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼:̼ ̼M̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼“̼c̼h̼ế̼t̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼ ̼“̼T̼a̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼A̼T̼K̼ ̼(̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼u̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ố̼c̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼A̼T̼K̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼A̼T̼K̼ ̼–̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼ ̼–̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼h̼ẻ̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼“̼t̼ự̼ ̼q̼u̼ả̼n̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ư̼u̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼“̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼”̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ử̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼5̼0̼%̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼8̼ ̼–̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼t̼h̼ẻ̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼t̼h̼ẻ̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼.̼
̼“̼V̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼:̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼–̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼ố̼i̼:̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼–̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼F̼O̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼F̼0̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼“̼s̼ố̼n̼g̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼”̼ ̼–̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼.̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *