Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼.i̼ệ̼t̼ ̼s̼.ứ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼.ứ̼u̼ ̼t̼.r̼ợ̼:̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼.ố̼t̼

Đời sống

MC Quyền Linh động viên chính mình và mọi người: “Cố gắng lên còn đúng 7 ngày nữa thôi, ráng chút nữa Quyền Linh nhé! Cầu mong mọi điều tốt đẹp”.
T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼.O̼.V̼.I̼.D̼.-̼1̼.9̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼v̼à̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼.u̼y̼ ̼h̼.i̼ể̼m̼,̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼.ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼v̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼c̼ủ̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼T̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼a̼y̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼.ệ̼t̼ ̼m̼.ỏ̼i̼,̼ ̼k̼.i̼ệ̼t̼ ̼s̼.ứ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼.ã̼ ̼ ̼k̼h̼u̼.ỵ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ệ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼”̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼C̼.O̼.V̼.I̼.D̼.-̼1̼.9̼ ̼n̼g̼.u̼y̼ ̼h̼.i̼ể̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼é̼!̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼.g̼u̼y̼ ̼h̼i̼.ể̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼b̼.ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼”̼.̼

ẢNH 1

Vợ và đồng nghiệp động viên Quyền Linh.

ẢNH 2

Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

G̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼T̼i̼m̼e̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼Z̼a̼l̼o̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼á̼m̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼.a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼

̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼V̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼…̼ ̼đ̼i̼.̼”̼

Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼o̼

Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼s̼.ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ớ̼ ̼b̼.ệ̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼.ợ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼.g̼u̼y̼ ̼h̼.i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼.i̼ể̼m̼ ̼n̼.g̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼.u̼y̼ ̼h̼i̼.ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼.ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼C̼ứ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ ễ̼m̼ ̼C̼.O̼.V̼.I̼.D̼.-̼1̼.9̼.̼ ̼M̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼

Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ì̼a̼,̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼.ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼“̼T̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼“̼T̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼:̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼a̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼.h̼ấ̼t̼ ̼b̼.ạ̼i̼.̼”̼

V̼ì̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼C̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *