S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼N̼V̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼:̼ ̼’̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼’̼

Đời sống

S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼N̼V̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼:̼ ̼’̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼’̼
̼V̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼9̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼F̼0̼,̼ ̼F̼1̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼p̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼

̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼

̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼9̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼

̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼:̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ù̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼’̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼’̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼r̼í̼u̼ ̼r̼í̼t̼:̼ ̼”̼T̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼2̼4̼7̼/̼5̼4̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼8̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼3̼,̼ ̼p̼.̼3̼,̼ ̼q̼.̼1̼1̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼!̼ ̼C̼h̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼”̼,̼ ̼“̼C̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼ ̼c̼h̼ú̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼”̼,̼ ̼“̼Q̼u̼á̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼!̼ ̼T̼ỷ̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼K̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼”̼,̼…̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *